Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen vantaa.fi och de temasidor som ingår i helheten.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) gäller för webbservicehelheten vantaa.fi. Enligt den lagen ska de offentliga webbtjänsterna vara tillgängliga. Tillgänglighetsbedömningen har gjorts internt.

Kommunikationsplanerare Nina Majuri och koordinator Sam Lindberg har gjort bedömningen av servicens tillgänglighet. Analysverktyg har använts som stöd för bedömningen. En extern aktör har auditerat webbplatsen. 

Tillgänglighetsstatus

Webbtjänsten uppfyller delvis kraven på tillgänglighet

I det här avsnittet beskrivs tillgänglighetssituationen och de observerade bristerna (läget per 5.9.2022)

Upptäckte du brister?

Om du upptäckte brister i tillgängligheten till våra tjänster, berätta om detta för oss och vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan ge respons på tillgängligheten i Vandas elektroniska responstjänst Oma Vantaa eller på Vanda-info.

Digitalt stöd

Ta kontakt med Digistödet, om du behöver stöd med att uträtta ärenden på webben eller handledning i användningen av digitala enheter. 

Respons på och anmälan om tillgänglighet

Ge oss respons om du upptäcker tillgänglighetsproblem med vår tjänst. Vi besvarar respons inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får svar inom två veckor kan du göra en anmälan om saken till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Anvisningarna för hur anmälan görs finns på den av Regionförvaltningsverket i Södra Finland upprätthållna webbplatsen saavutettavuusvaatimukset.fi.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

saavutettavuus@avi.fi
tfn 0295 016 000 (växel)

Vanda förbinder sig att främja tillgängligheten

Vanda stad har förbundit sig att främja jämställdhet och likabehandling i all sin verksamhet och i sitt beslutsfattande.

Digital tillgänglighet utgör ett viktigt led i främjandet av likabehandling och Vanda har förbundit sig att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet. Tillgängligheten spelar en central roll vid omarbetningen av vantaa.fi. 

Keywords

TillgänglighetDigistöd